പെരുമ്പാവൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാന്‍ ഇമെയില്‍ വിലാസം താഴെ ചേര്‍ക്കൂ

Sunday, May 31, 2015

അറയ്ക്കപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്: കരട് വാര്‍ഡ് വിഭജന പട്ടികയായി

പെരുമ്പാവൂര്‍: വെങ്ങോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഭജനത്തെ തുടര്‍ന്ന് രൂപീകരിക്കുന്ന അറയ്ക്കപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വാര്‍ഡ് വിഭജന പട്ടികയായി. 
മരോട്ടിച്ചോട്, ശാലേം, ഓണംകുളം, പിറക്കാട്, മേപ്രത്തുപടി, ടാങ്ക് സിറ്റി, ദര്‍ശിനിപുരം, അയ്യന്‍ചിറങ്ങര, പെരുമാനി, അറയ്ക്കപ്പടി, പൂമല, വലിയകുളം, മുണ്ടങ്കരപ്പുറം, മിനിക്കവല എന്നിങ്ങനെ 14 വാര്‍ഡുകളാണ് പുതിയ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടാവുക. വാര്‍ഡ് വിഭജനത്തില്‍ ആക്ഷേപമുള്ളവര്‍ അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചിനകം അറിയിക്കണം.
വടക്ക് ജാമിയ ജംഗ്ഷന്‍-പോഞ്ഞാശ്ശേരി കവല, കിഴക്ക്  പോഞ്ഞാശ്ശേരി-മരോട്ടിച്ചോട്, തെക്ക് തോണാപ്പിച്ചാല്‍-മരോട്ടിച്ചോട്, പടിഞ്ഞാറ് തോണാപ്പിച്ചാല്‍-ചള്ളിയേലിപ്പാടം-ജാമിയ ജംഗ്ഷന്‍ എന്നിങ്ങനെ അതിരുകളായാണ് ഒന്നാം വാര്‍ഡായ മരോട്ടിച്ചുവട്. ഇവിടെ 1385 ആണ്  ജനസംഖ്യ. 
പോഞ്ഞാശ്ശേരി-കനാല്‍പ്പാലം-പുളിയാമ്പിള്ളി കനാല്‍ വടക്കും പുളിയാമ്പിള്ളി- ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ കോളനി- ആലിന്‍ചുവട് ശാലേം റോഡ് കിഴക്കും ആലിന്‍ചുവട്-കുരിശിന്‍തൊട്ടി-മരോട്ടിച്ചുവട് തെക്കും മരോട്ടിച്ചുവട്-പോഞ്ഞാശ്ശേരികവല പടിഞ്ഞാറുമായുള്ള രണ്ടാംവാര്‍ഡ് ശാലേമില്‍ 1358 ആണ് ജനസംഖ്യ. 
ശാലേം ഹൈസ്‌കൂള്‍ ജംഗ്ഷന്‍-പുതുപ്പാറ (വടക്ക്), ശാലേം റോഡ്-ഓണംകുളം (കിഴക്ക്), ഓണംകുളം-നീലാങ്ങല്‍ത്താഴം- പുതുപ്പാറ ക്ഷേത്രം (തെക്ക്), പുതുപ്പാറ ക്ഷേത്രം-വലിയതോടുവഴി ശാലേം കലുങ്ക് (പടിഞ്ഞാറ്) എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്നാം വാര്‍ഡ് ഓണംകുളത്തിന്റെ അതിരുകള്‍. ജനസംഖ്യ 1295.
പിറക്കാട് വാര്‍ഡ്: പുതുപ്പാറ ക്ഷേത്രം നീലാങ്ങല്‍ത്താഴം-വലിയതോട് പിരിയന്‍കുളം (വടക്ക്), പിരിയന്‍കുളം കനാല്‍ക്കവല (കിഴക്ക്), പെരുമാനി കനാല്‍ക്കവല, അറയ്ക്കപ്പടി-പ്ലാവിന്‍ചോട് (തെക്ക്), പ്ലാവിന്‍ചോട് മുക്രക്കുടി റോഡ്-പുതുപ്പാറ ക്ഷേത്രം (പടിഞ്ഞാറ്). ജനസംഖ്യ 1261
മേപ്രത്തുപടി: ഓണംകുളം പള്ളി -ബഥനി (വടക്ക്), ബഥനി ഹൈലെവല്‍ ബ്രാഞ്ച് കനാല്‍, തേക്കമലത്താഴം (കിഴക്ക്), തേക്കമലത്താഴം-കവളയ്ക്കല്‍ (തെക്ക്), നീലാങ്ങല്‍ത്താഴം മേപ്രത്തുപടി-ഓണംകുളം (പടിഞ്ഞാറ്), ജനസംഖ്യ 1344
ടാങ്ക്‌സിറ്റി: ബഥനി കനാല്‍-ടാങ്ക്‌സിറ്റി, മെയിന്‍കനാല്‍ (വടക്ക്), മെയിന്‍കനാല്‍ ദര്‍ശനിപുരം പാടം-ഒളിമ്പിയപ്പാടം (കിഴക്ക്) ഒളിമ്പിയപ്പാടം, തെക്കമലത്താഴം (തെക്ക്), തേക്കമലത്താഴം ഹൈലെവല്‍ കനാല്‍ ബഥനി(പടിഞ്ഞാറ്)ജനസംഖ്യ 1368
ദര്‍ശനിപുരം: പെരിയാര്‍വാലി കനാല്‍-വളയന്‍ചിറങ്ങര എല്‍.പി.എസ് (വടക്ക്), വളയന്‍ചിറങ്ങര എല്‍.പി.എസ്-വിമ്മല തോട്, വട്ടമുകള്‍ (കിഴക്ക്), വട്ടമുകള്‍-എടത്താക്കര-പെരുമാനി കനാല്‍ (തെക്ക്), പെരുമാനി കനാല്‍-കണ്ണയത്തുപാടം മെയിന്‍ കനാല്‍ (പടിഞ്ഞാറ്) ജനസംഖ്യ 1251
അയ്യന്‍ചിറങ്ങര: തേക്കമലത്താഴം കണ്ണോത്തുപാടം (വടക്ക്), കണ്ണോത്തുപാടം പെരുമാനി കനാല്‍ (കിഴക്ക്), പെരുമാനി കനാല്‍ക്കവല-എടത്താക്കര, പിരിയന്‍കുളം (തെക്ക്), പിരിയന്‍കുളം, കാവളയ്ക്കല്‍ ക്ഷേത്രം തേക്കമലത്താഴം (പടിഞ്ഞാറ്), 
പെരുമാനി: പെരുമാനി കനാല്‍ക്കവല-പള്ളിത്താഴം-എടത്താക്കര (വടക്ക്), എടത്താക്കര-  ഓട്ടത്താണി (കിഴക്ക്), ഓട്ടത്താണി കിഴക്കമ്പാടം-കുമ്മനോട് കനാല്‍ (തെക്ക്) കുമ്മനോട്-പെരുമാനി കനാല്‍ക്കവല (പടിഞ്ഞാറ്) ജനസംഖ്യ 1387
അറയ്ക്കപ്പടി: അറയ്ക്കപ്പടി-പെരുമാനി-കനാല്‍പ്പാലം (വടക്ക്), കുമ്മനോട് കനാല്‍-പെരുമാനി കനാല്‍ക്കവല (കിഴക്ക്) കുമ്മനോട് കനാല്‍ മുതല്‍ ചെറുപാറ കലങ്കുവരെ (തെക്ക്), ചെറുപാറകലുങ്ക്-വട്ടത്തറപ്പടി-പ്ലാവിന്‍ചുവട്-അറയ്ക്കപ്പടി (പടിഞ്ഞാറ്) ജനസംഖ്യ 1372
പൂമല: പൂമല-പൊഴിവെട്ടിനടപ്പാത-മുക്രക്കുടി (വടക്ക്), മുക്രക്കുടി-പ്ലാവിന്‍ചോട്-വട്ടത്തറപ്പടി- പി.പി റോഡ്-ചെറുപാറ കലുങ്ക് (കിഴക്ക്), ചെറുപാറ കലുങ്ക്-ഓണംവേലിപാടം-പൂമല തോട്-ഊട്ടിമറ്റം (തെക്ക്), ഊട്ടിമറ്റം-വലിയകുളം-പൂമല (പടിഞ്ഞാറ്) ജനസംഖ്യ 1338
വലിയകുളം: മങ്കുഴി ശാലേം വലിയതോട് (വടക്ക്), ശാലേം കലുങ്ക്-വലിയതോട്-പുതുപ്പാറ ക്ഷേത്രം (കിഴക്ക്), പൊഴവെട്ടി നടപ്പാത- പൂമല വലിയകുളം- ഊട്ടിമറ്റം (തെക്ക്), ഊട്ടിമറ്റം-മങ്കുഴി (പടിഞ്ഞാറ്) ജനസംഖ്യ 1424.
മുണ്ടങ്കരപ്പുറം: മരങ്ങാട്ടുപള്ളി-നെടുമല ചിറ (തെക്ക്)മരോട്ടിച്ചോട്-ബസേലിയോസ് കുരിശ് (കിഴക്ക്), ശാലേം കലുങ്ക് -വലിയതോട്-മങ്കുഴി (തെക്ക്), മങ്കുഴി-മാങ്ങാട്ടുപള്ളി (പടിഞ്ഞാറ്) ജനസംഖ്യാ 1344
മിനിക്കവല: തോണാപ്പിച്ചാല്‍-മരോട്ടിച്ചോട് (വടക്ക്), പുളിഞ്ചുവട്-മിനിക്കവല-മരോട്ടിച്ചോട് (കിഴക്ക്), മരങ്ങാട്ടുപള്ളി-നെടുങ്ങാലച്ചിറ പുളിഞ്ചുവട് (തെക്ക്), മരങ്ങാട്ടുപള്ളി- തേര്‍മല ശബരിപാടം-തോണാപ്പിച്ചാല്‍ (പടിഞ്ഞാറ്) ജനസംഖ്യ 1485.

മംഗളം 31.05.2015

No comments: